Política Privacitat

D’acord amb  el que està previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu  i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd), a continuació t’ informem  dels termes de la política de  privacitat de https://www.segcat.cat/ Et  recomanem que en facis una atenta lectura, i que si tens qualsevol dubte  o ens vols fer algun comentari, contactis amb nosaltres  enviant-nos  un correu a  info@segcat.cat

1.IDENTIFICACIÓ DEL  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les teves dades és:

Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya , en endavant SEGCAT 

NIF G67353243

C/ Montnegre, 2, esc.B, 1r 4a

08029  BARCELONA

Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de  Dades enviant-nos  un correu a info@segcat.cat .

2.CATEGORIA DE DADES  

En compliment del principi  de minimització de  dades, només  et demanarem i tractarem  les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem: 

Condició

Tipus  de Dades

Usuari web 

Identificatives  de la connexió: adreça IP 

Donatius 

Identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF,adreça,població, telèfon, email, signatura. 

Contacta 

Identificatives de Contacte: nom i cognoms, email.

Afilia’t 

Identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, data naixement, telèfon, email , signatura.

Dades professionals : TIP. 

Econòmiques: número de compte bancari.

3.ORIGEN DE  LES DADES

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, que garanteix  la seva veracitat  i autenticitat. En aquells casos en els que sigui necessari que  l’afiliat/da ens proporcioni dades de tercers, haurà d’informar amb caràcter previ a aquests tercers, dels termes de la  nostra política de privacitat. SEGCAT  no assumirà  cap mena de responsabilitat per  la  inexactitud o manca de  veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués  correspondre per fer valdre els  nostres drets.

4.TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats  informades prèviament, excepte:

4.1. Que la Llei estableixi un termini diferent de conservació , com per exemple la normativa fiscal, o quan hagin de ser conservades per a fer front a possibles accions   i reclamacions (terminis de prescripció). 

4.2. Que ens hagis revocat el consentiment per  tractar-les. 

5.FINALITATS DEL TRACTAMENT

De conformitat amb els principis de minimització de dades i proporcionalitat, des del SEGCAT només et demanarem les  dades  imprescindibles  per  a la realització de les finalitats informades. A continuació et detallem quines son aquestes finalitats de  tractament: 

Condició

Finalitats  del  tractament 

Usuari web 

-Estadística de l’ ús de la Web per a introduir millores en la mateixa.

Donatius 

-Gestió administrativa de les donacions que rep el SEGCAT.

Contacta 

-Gestió administrativa i seguiment  de consultes. 

Afilia’t 

-Gestió administrativa d’afiliats/des. 

-Mantenir-te informat/da si ens dones el teu consentiment. 

6.BASES LEGITIMADORES  DEL TRACTAMENT

A continuació  et  detallem quines son les bases legitimadores del tractament de  les teves dades: 

Finalitats  del  tractament 

Base Legitimadora

-Estadística de l’ ús de la Web per a introduir millores en la mateixa.

– Consentiment exprés  de l’ interessat/da a l’ accedir i  navegar per la nostra Web , art.6.1.a) RGPD.  

-Gestió administrativa de les donacions que rep el SEGCAT.

-Execució d’ un contracte, art. 6.1.b) RGPD. 

-Compliment  obligacions  legals , art.6.1.c) RGPD.

-Gestió administrativa i seguiment  de consultes. 

-Consentiment exprés de l’ interessat/a  a l’accedir al nostre formulari de contacte, art. 6.1.a) RGPD.

-Gestió administrativa d’afiliats/des. 

-Mantenir-te informat/da si ens dones el teu consentiment. 

-Execució d’ un contracte, art. 6.1.b) RGPD. 

-Compliment  obligacions  legals , art.6.1.c) RGPD.

-Consentiment exprés  interessat/da, art.  6.1.a) RGPD.

7.CESSIÓ DE DADES

Le teves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei, ens ho requereixin les autoritats  competents, en els termes i condicions establertes  legalment, o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament. En aquests casos,  vetllarem pel compliment de  totes aquelles mesures d’ índole  tècnica i organitzativa  necessàries per garantir-ne la seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat  i la resta d’ obligacions que exigeixi la normativa. Recorda que la quota d’afiliació inclou l’assegurança de Defensa Jurídica i subsidi de sou i Feina, motiu pel que en aquest cas haurem de comunicar les teves dades a la Companyia Asseguradora. 

No es realitzaran transferències  internacionals de dades. 

7.1.Enllaços  de tercers

La nostra web  pot contenir  enllaços  a aplicacions de tercers, com per exemple  col·laboradors externs que ofereixen descomptes als  afiliats/des.  El SEGCAT no emmagatzema cap tipus d’informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions.  Recorda  que  aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat,  dels termes de les quals no assumim cap mena de responsabilitat, ni donarà  dret a cap mena d’indemnització per la nostra part. Llegeix detingudament els seus termes, i en cas de  disconformitat, no els utilitzis. 

8.DRETS

En qualsevol moment podràs sol·licitar l’accés a les teves dades, per saber  si les tractem , quines son i amb quines  finalitats. També tens dret a: 

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
  • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els termes  previstos en la normativa. 
  • Sol·licitar la limitació del tractament  de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, però  podran ser conservades oportunament bloquejades per a fer front a possibles reclamacions, o exercici d’accions, o perquè  així ho disposi la Llei.
  • Sol·licitar la  portabilitat de les teves dades. 

 

Si  finalment consideres que no hem atès correctament els teus drets,  pots presentar una reclamació davant l’ AEPD :  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf 

8.1.Quin és el procediment per exercir els teus drets?

Per a l’exercici dels teus drets o per qualsevol consulta  sobre la nostra Política de Privacitat, pots contactar amb el nostre DPD. Aquest procediment és gratuït  i únicament hauràs d’enviar-nos un correu electrònic a info@segcat.cat adjuntant copia del teu DNI i posant en  l’assumpte “Ref. RGPD”.  Tan aviat  ens arribi la teva sol·licitud, la tramitarem  i obtindràs la  resposta en el termini màxim d’ un mes.  

9.COOKIES 

La nostra web utilitza cookies. Pots consultar la nostra política de cookies a la nostra web.

10.MESURES DE SEGURETAT IMPLEMENTADES 

El SEGCAT   tractarà les teves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el  deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’ article  32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i n’ evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular hem adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació, així com també,  les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’ interessta/da emprant els canals habituals de contacte. 

11.CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SEGCAT, es reserva el dret a modificar quan ho consideri oportú la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Tots  els canvis i modificacions seran publicades a la nostra Web  de manera visible per al seu coneixament. 

Última actualització  01/03/2024

©2024. Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCAT). Tots els Drets Reservats.